Povinně zveřejňované informace

poskytování informací dle zák.č 106/99 Sb ve struktuře informací podle vyhlášky č. 442/2006.

1. Název

Obec Dalovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Dalovice je základním samosprávným celkem v souladu s ústavním zákonem č.1/1993Sb Ústava České republiky. 
Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů jako územně samosprávný orgán. Vznikla na základě referenda z roku 1988 o znovuosamosatnění od města Karlovy Vary. Samostanou obcí se znovu stala ke dni komunálních voleb 24.11. 1990.
 

Je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3.  Organizační struktura 

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je složeno ze 7 členů (rada obce se nevolí). Z řad členů zastupitelstva je volen starosta a místostarostka. Starosta je neuvolněný, místostarostka je uvolněná. Dále je zastupitelstvem zřízen finanční, kontrolní výbor, stavební, přestupková, stravovací a sprotovně-kulturní komise.

       Zastupitelstvo

Obec je zřizovatelem příspěkové organizace Základní a mateřská škola Dalovice.

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad

5. Případné platby lze poukázat: 

15620341/0100

6. IČ

00573213

7. DIČ

CZ00573213

8. Dokumenty

Právní předpisy obce

Směrnice a ostatní dokumenty

Rozpočet

Územní plán

Strategický plán rozvoje obce

9. Žádosti o informace

Podat žádost, stížnost, podnět či jiné dožádání a dále obdržet rozhodnutí případně vydaná obecním úřadem můžete následujícími způsoby:

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti jsou přijímány osobně, poštou nebo prostřednictvím eketronické podatelny, viz. bod 9.
Přijímání petic  a stížností se řídí dle směrnice č.11/2011

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným Obecním úřadem Dalovice se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (zák. č. 500/2004Sb, Správní řád). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na podatelnu Obecního úřadu. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. 

Dále se Obec řídí  vnitřní směrnicí Pravidla pro přijímaní petic a stížností -  směrnice č.11/2011

12. Formuláře

 Žádosti,formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 Další popisy postupů naleznete na portálu veřejné správy viz. odkaz

 Životní situace - postupy ve vztahu k orgánům veřejné moci

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a  nařízení

15. Úhrady za poskytování informací

Bez finační úhrady jsou podávány ústní informace bez potřeby vyhledávání dokladů, zveřejněné iformace (úřední desky, web obce) a informace poskytnuté novinářům z vlastní iniciativy.

S finanční úhradou vydání písemné informace:

paušál provozních nákladů 10,-Kč
fotokopie existujícího dokumentu  nebo
tištěný výstup z informačního systému obce
A4                   2,- Kč/str
A4 barva          5,- Kč/str 
A3                   4 ,- Kč/str
průměrná hodinová sazba za práce potřebmé k vyhledání
a přípravě podkladů za každých započatých 30 min. práce
(neúčtuje se při pořízení kíopií dokumentů,
které jsou běžně k dispozicia není nezbytné je náročně třídit,
vyhledávat v archivu apod.)30,Kč
poštovné dle skutečnosti

Zpracovatel písemné informace celkovou úhradu nákladů stanoví jako součet veškerých nákladů spojených s pořízením a předáním informace. Úhrada nákladů je splatná před vydáním poskytnuté písemné informace v pokladně Obecního úřadu nebo na účet obce 15620341/0100.

16. Licenční smlouvy

Obec Dalovice v současné době nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

        Výroční zprávy

       18. Informace o zpracování osobních údajů

Informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování